§ 1

RIKSDAGENS VETERANFÖRENING är en politiskt och religiöst neutral sammanslutning för f.d. riksdagsledamöter. Dess ändamål är:

att sammanföra medlemmarna till kamratliga sammankomster
att förmedla erfarenheter av riksdagsarbetet
att tillvarata de f.d. ledamöters gemensamma intressen
att ge information till medlemmarna i aktuella frågor
att med sin erfarenhet tjäna den parlamentariska demokratin i Sverige.

§ 2
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 3
Rätt till medlemskap tillkommer f.d. riksdagsledamöter som tjänstgjort under en mandatperiod.

§ 4
Medlem erlägger medlemsavgift som fastställs av medlemsmötet. Medlem som icke erlagt årsavgift under pågående verksamhetsår anses ha utträtt ur föreningen.

§ 5
Föreningens organ är medlemsmötet och styrelsen. Medlemsmötet är högsta beslutande myndighet. Frågor som icke är av avgörande be¬tydelse för föreningen och som icke kan hänskjutas till medlemsmötet avgörs av styrelsen.

§ 6
Vid det ordinarie medlemsmötet som skall hållas före maj månads utgång skall följande frågor behandlas.
1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
2. Val av sekreterare att föra protokoll vid mötet
3. Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
6. Föredragning av revisorernas berättelse
7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fastställande av budget och årsavgift för följande verksamhetsår
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter
10. Val av styrelseordförande
11. Val av två revisorer och två suppleanter avseende kommande verksamhetsår
12. Val av ledamöter i valberedningen, av vilka en skall utses till sammankallande
13. Förslag och framställningar
14. Övriga ärenden som angivits i kallelsen.

§ 7
Kallelse till medlemsmöte utfärdas av styrelsen minst två månader före sammanträdet och sker genom personliga brev och genom meddelande på föreningens hemsida.
Förslag och framställningar från medlemmar att behandlas vid medlemsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före mötet.

§ 8
Extra medlemsmöte kan hållas när styrelsen finner det påkallat eller om minst en femtedel av föreningens medlemmar så begär.

§ 9
Styrelsen består av en ledamot och en ersättare från varje parti i riksdagen som har medlemmar i föreningen som varit ledamöter för respektive parti. Ordföranden väljs av medlemsmötet varefter konstitueringen till övriga poster sker inom styrelsen.

§ 10
Ordföranden åligger att öppna föreningens sammanträden och leda styrelsens arbete.

§ 11
Sekreteraren åligger huvudsakligen att föra protokoll vid styrel¬sens sammanträden.

§ 12
Kassaförvaltaren åligger att utarbeta förslag till budget, att ansvara för räkenskaper, årsredovisning och medlemsregister samt att tillse att föreningens tillgångar innestår på bank eller enligt styrelsens beslut placeras på annat betryggande sätt.

§ 13
Vid medlemsmöte och sammanträde med styrelsen fattas beslut med enkel majoritet utom vid stadgeändring och föreningens upplösning för vilka fall särskilda bestämmelser gäller (§§ 18, 19). Omröst¬ning sker öppet. När så begärs skall val förrättas med slutna sedlar.

Vid medlemsmöte har varje medlem och vid styrelsesammanträde varje styrelseledamot resp. suppleant som ersätter ledamot en röst. Röst¬ning genom fullmakt medges inte. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten skiljer.

§ 14
Val i föreningen förbereds av en valberedning, som utses vid ordinarie medlemsmöte, representerande riksdagspartierna.

§ 15
Föreningens firma tecknas av den eller de personer styrelsen utser.

§ 16
Föreningens räkenskaper skall senast före februari månads utgång överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna har möj¬lighet att fortlöpande granska styrelsens förvaltning.

Revisorerna skall före mars månads utgång till styrelsen avge berättelse över granskningen av föregående verksamhetsårs för¬valtning och lämna förslag angående ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 17
För ändring av eller tillägg till dessa stadgar fordras att beslut härom fattas med minst två tredjedelar av avgivna röster vid ordinarie medlemsmöte.

§ 18
För upplösning av Riksdagens Veteranförening fordras att beslut härom fattas med minst två tredjedelar av avgivna röster, vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ordinarie.

§ 19
I händelse av föreningens upplösning skall dess eventuellt förefintliga egna tillgångar tillfalla riksdagen.

—————————————–

Dessa stadgar började gälla 1987-06-04
§ 3 ändrad på årsmötet 1998
§ 3 och 7 ändrad på årsmötet 2009
§ 4 ändrad på årsmötet 2010
§ 9 ändrad på årsmötet 2013
§ 9 ändrad på årsmötet 2014