GÃ¥ tillbaka till Arkiv


Styrelsens årsberättelse 2010

 

 

Riksdagens Veteranförening

 

ÅRSBERÄTTELSE 2010

 

Styrelsen för Riksdagens Veteranförening får härmed avge sin berättelse över verksamheten för året 2010.

Vid val, förrättade på årsmötet den 5 maj 2010 i Riksdagens andrakammarsal, utsågs följande funktionärer:

 

Styrelsen

Ordinarie ledamöter                                             Suppleanter

Mona Saint Cyr (M), ordf                                     Rune Rydén (M)

Anita Gradin (S), v ordf                                        Kjell Nordström (S)

Ingegärd Oskarsson (C), kassör                         Bertil Fiskesjö (C)

Britt-Marie Danestig (V), sekr                                                        Jan Jennehag (V)

Carl-Johan Wilson (FP)                                         Kerstin Heinemann (FP)

Harald Bergström (KD)

Barbro Feltzing (MP)

 

Revisorer                                                                   Suppleanter

Ove Eriksson (M)                                                    Barbro Sandberg (FP)

Anita Johansson (S)                                               Birgitta Carlsson (C)

 

Ledamöter i valberedningen

Birgitta Johansson (S) ,sammankallande,  Gullan Lindblad (M), Charlotte Branting (FP), Lennart Beijer (V), Harry Staaf (KD),  Kerstin Maria Aronsson (MP), Birgitta Carlsson (C)

 

I övrigt noteras:

Kontaktperson på riksdagsförvaltningen har sedan årsmötet varit Ingrid Olofsson.

 

Representanter, utsedda av riksdagspartierna: Marianne Magnusson (C), Gunnar Andrén (FP), Yvonne Andersson (KD), Annika Michelsen (M), Jenny Thomé (MP), Runa Dahlström (S), och Maya Ek (V).

 

Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under året utöver det konstituerande sammanträdet i samband med årsmötet.

 

Antalet betalande medlemmar var vid årsskiftet 2010/2011 472 st.

 

Ekonomi

Vad gäller räkenskaperna hänvisas till bifogade resultat-och balansräkningar. Under året 2010 har 12 minnesgåvor (Orrefors) utdelats. Totalt hittills är antalet utdelade gåvor 64 st, fördelade på åtta år.

Riksdagen bestrider medlemmarnas resa – till lägsta kostnad – till årsmötet.

Under 2010 ställdes årets studieresa till Kiev, Ukraina. Denna liksom övriga av föreningens aktiviteter redovisas på vår hemsida liksom det under hösten postbefordrade Höstbrevet.

 

Nordiska kontakter

Vid årsmötet hade föreningen följande nordiska gäster: Markus Aaltonen, Finland, Öysten Hedström, Norge, och Ragnar Erlandsson, Åland.

Vår veteranförening representerades under året av Bertil Fiskesjö i Danmark, Kerstin Ekman i Norge samt av Harald Bergström och Mona Saint Cyr på Åland.

 

Europeisk kontakt

Sedan 2010 har föreningen fullvärdigt medlemskap i sammanslutningen av europeiska medlemsländers föreningar för forna parlamentariker, fp-ap.  Ordföranden deltog i tre sammanträden med styrelsen utöver Generalförsamlingen och seminariet i Kiev med temat ”Migration and Integration in Europe”. I Generalförsamlingen deltog även Rune Rydén vid föreningens inval. Associationens hemsida återfinns på www.fp-ap.org

 

Regionalt studiebesök

En nyhet i föreningens verksamhet var det studiebesök, som anordnades regionalt på Volvomuséet i Göteborg med hjälp av Kerstin Ekman och Elisabet Franzén. Avsikten var att kunna erbjuda medlem­marna ett alternativ och komplement till de internationella studiebesöken. Detta besök är ett endags­arrangemang, som medger att även anhörig får medfölja-vilket skiljer det från de internationella besöken.

 

Höstbrevet 2010

sändes ut i månadsskiftet november/december tillsammans med årsmötesprotokollet. Litteraturlistan utskickas ej längre med posten utan återfinnes på vår hemsida. I brevet redovisades också 2010 års resmål, Kiev. Rune Rydén var reseledare.

 

Hemsidan

skötes av Carl-Johan Wilson.  Styrelsen rekommenderar medlemmarna att kontinuerligt följa verksamheten via hemsidan och att gärna inkomma med synpunkter eller idéer.

Hemsidan återfinnes på www.riksdagensveteranforening.se

 

Litteratur

Litteraturlistan handläggs av Bertil Fiskesjö. Den förnyades under hösten 2010 och återfinns numera enbart på hemsidan. Medlemmar, som har information att tillföra, uppmanas kontakta Bertil.

 

Medlemsavgifter

Inbetald medlemsavgift är förutsättning för kallelse tillårsmöte, för reseersättning till årsmötet samt för deltagande i de årliga studieresorna.  Efter höstens val 2010 erbjöds avgångna ledamöter i Sveriges Riksdag medlemskap i föreningen. Styrelsen tar tacksamt emot information från medlemmarna, om någon f d riksdagsledamot under pågående mandatperiod av olika skäl inte uppmärksammats för inbjudan till medlemskap.

 

Motioner

Till årsmötet 2010 inlämnades och behandlades en motion, som hanterades av såväl årsmöte som styrelse i enlighet med redovisningen i berörda protokoll.

 

Tack

Styrelsen uttalar ett varmt tack till främst talmannen och riksdagsförvaltningen, som möjliggör och stöttar vår verksamhet, men också till alla övriga, som på olika sätt berikar densamma.

 

Stockholm den 6 april 2011

 

 

 

Mona Saint Cyr                       Anita Gradin                           

 

Ingegärd Oskarsson                Britt-Marie Danestig       

   

Carl-Johan Wilson                Harald Bergström                 

 

Barbro Feltzing

Tillbaks till Arkiv

Senast ändrad 2012-02-27