GÃ¥ tillbaka till Arkiv


Styrelsens årsberättelse för 2009

ÅRSBERÄTTELSE 2009

 

Styrelsen för Riksdagens Veteranförening får härmed avge sin berättelse över  verksamheten för året 2009.

 

Vid val, förrättade på årsmötet den  6 maj 2009 i Riksdagens förstakammarsal, utsågs följande funktionärer:

 

Styrelsen

Ordinarie ledamöter                            Suppleanter

Mona Saint Cyr (M), ordf                      Rune Rydén (M)

Anita Gradin (S), v ordf                        Kjell Nordström (S)

Ingegärd Oskarsson (C), kassör         Bertil Fiskesjö (C)

Britt-Marie Danestig (V), sekr             Jan Jennehag (V)

Kerstin Ekman (FP)                              Carl-Johan Wilson (FP)

Harald Bergström (KD)

Elisabet Franzén (MP)

 

Revisorer                                               Suppleanter

 

Margareta Gard (M)                               Barbro Sandberg (FP)

Anita Johansson (S)                              Birgitta Carlsson (C)

 

Ledamöter i valberedningen

Birgitta Johansson (S), sammankallande, Gullan Lindblad (M), Charlotte Branting (FP), Lennart Beijer (V), Harry Staaf (KD), Barbro Feltzing (MP), Birgitta Carlsson (C)

 

I övrigt noteras: Kontaktperson på riksdagsförvaltningen har varit Christina Hjortsberg.

 

Representanter, utsedda av riksdagspartierna:

Marianne Magnusson (C) och Birgitta Sellén (C), Gunnar Andrén (FP), Chatrine Pålsson (KD) och Dinna Ahlin (KD), Jessica Polfjärd (M) och Annika Michelsen (M), Mikael Johansson (MP) och Jenny Thomé (MP), Sylvia Lindgren (S) Björn von Sydow (S) och Cattis Ljung (S), Inger Lundgren (V) och Charlotta Gustavsson (V).

 

Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under året utöver det konstituerande sammanträdet i samband med årsmötet.

 

Antalet betalande medlemmar var vid årsskiftet 2009/2010 487 st.

 

Ekonomi

 Vad gäller räkenskaperna hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar.

 

Under året 2009 har 11 minnesgåvor (Orrefors) utdelats. Totalt hittills är antalet utdelade gåvor 52 st, fördelade på sju år.

Riksdagen bestrider medlemmarnas resa – till lägsta kostnad – till årsmötet.

 

Under 2009 företogs en intressant och länge åstundad  studieresa till Island, vilken redovisats med text, dagbok och bilder på vår hemsida under hösten 2009  liksom även  i Höstbrevet.

 

Nordiska kontakter

Vid årsmötet hade föreningen följande nordiska gäster: Jarmo Wahlström, Finland , Oscar D Hillgaar, Norge, och  Ragnar Erlandsson, Åland.

 

Vår veteranförening representerades under året av Ingegärd Oskarsson i Finland och Rune Rydén i Danmark.

 

Europeisk kontakt

Vårt observatörsskap i den europeiska associationen fp-ap har nu avslutats efter två år. Före årsskiftet insändes följaktligen vår ansökan om fullt medlemskap.

 

Vår ordförande deltog under året i tre styrelsesammanträden utöver Generalförsamlingen samt i ett seminarium i Lissabon kring medlemsländernas policy beträffande tidigare parlamentariker.

 

Associationens hemsida återfinns på  www.fp-ap.org

 

Höstbrevet 2009

sändes ut i månadsskiftet november/december tillsammans med årsmötesprotokollet och litteraturlistan. Däri informerades också om 2010 års resmål till Kiev.

 

Hemsidan

har hållits aktuell genom information om aktuella händelser av intresse för medlemmarna. Bl a har bilder och text berättat om nyheter gällande såväl plenisalen som entréerna till dels Riksdagshuset Västra, dels Ledamotshuset. Synpunkter och idéer mottages gärna från medlemmarna.

 

Hemsidan återfinnes på www.riksdagensveteranforening.se

 

Litteratur

Litteraturlistan handlägges av Bertil Fiskesjö. Den förnyades under hösten 2009. Nästa uppdatering sker kommande höst. Medlemmar, som har information att tillföra, uppmanas kontakta Bertil.

 

161 medlemmar har utnyttjat den rabatterade prenumerationen på tidningen Riksdag och Departement.

 

Medlemsavgifter

Inbetald medlemsavgift är förutsättning för kallelse till årsmöte, för reseersättning till årsmötet samt för deltagande i de årliga studieresorna.

 

I anslutning till varje riksdagsval inbjudes avgångna ledamöter medlemskap i Riksdagens Veteranförening. Det förekommer, att vissa ledamöter, som gått över till annat uppdrag under mandatperioderna ”tappas bort”. Styrelsen är tacksam för tips från medlemmarna, då så skett, så att även dessa kan erbjudas medlemskap.

 

Motioner

Till årsmötet 2009  inlämnades och behandlades två motioner, som hanterats av såväl årsmöte som styrelse i enlighet med redovisningen i berörda protokoll.

 

Tack

Styrelsen uttalar ett varmt tack till främst talmannen och riksdagsförvaltningen, som möjliggör och stöttar vår verksamhet, men också till alla övriga, som på olika sätt berikar densamma.

 

Stockholm den 8 april 2010

 

Mona Saint Cyr 

Anita Gradin                                          

Ingegärd Oskarsson

Britt-Marie Danestig

Kerstin Ekman                                      

Harald Bergström

Elisabet Franzén

 

Tillbaks till Arkiv

Senast ändrad 2011-04-12