GÃ¥ tillbaka till Arkiv


Styrelsens årsberättelse för 2008

ÅRSBERÄTTELSE 2008

 

Styrelsen för Riksdagens Veteranförening avger härmed sin berättelse över verksamheten för året 2008.

Vid val, förrättade på årsmötet den  14 maj 2008 i Riksdagens andrakammarsal, utsågs följande funktionärer:

Styrelsen

Ordinarie ledamöter                               Suppleanter

Mona Saint Cyr (M), ordf                        Rune Rydén (M)

Anita Gradin (S), v ordf                          Ingvar Johnsson (S)

Ingegärd Oskarsson (C), kassör               Bertil Fiskesjö (C)

Jan Jennehag (V), sekr                             Britt-Marie Danestig (V)

Kerstin Ekman (FP)                                 Carl-Johan Wilson (FP)

Harald Bergström (KD)

Elisabet Franzén (MP)

 

Revisorer                                                 Suppleanter

Margareta Gard (M)                                 Barbro Sandberg (FP)

Anita Johansson (S)                                 Birgitta Carlsson (C)

 

Ledamöter i valberedningen

Bengt Kindbom (C), sammankallande, Birgitta Johansson (S), Gullan Lindblad (M), Charlotte Branting (FP), Lennart Beijer (V), Harry Staaf (KD), Barbro Feltzing (MP)

I övrigt noteras: Kontaktperson på riksdagsförvaltningen har varit Christina Hjortsberg.

Representanter, utsedda av riksdagspartierna:

Birgitta Sellén (C), Gunnar Andrén (FP), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), Sten Nordin (M), Jenny Thomé (MP), Sylvia Lindgren (S) och Runa Dahlström (S), Maya  Ek (V) och Inger Lundgren (V)

 

Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under året utöver det konstituerande sammanträdet i samband med årsmötet.

 

Antalet betalande medlemmar var vid årsskiftet 2008/2009  492 st.


Ekonomi mm

Vad gäller räkenskaperna hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar.

 

Under året 2008 har tre minnesgåvor (Orrefors) utdelats. Totalt hittills är antalet utdelade gåvor 41 st.

 

Riksdagen bestrider medlemmarnas resa – till lägsta kostnad – till årsmötet.

 

Under 2008 företogs ingen studieresa, då för få medlemmar anmälde sitt intresse att studera EU-parlamentet mm.

 

Nordiska kontakter

Vid årsmötet hade föreningen följande nordiska gäster:

Jens K Hansen med hustrun Dagmar, Danmark, Markus Aaltonen, Finland, Aase Molökken, Norge, samt Ragnar Erlandsson, Åland.

 

Vår veteranförening representerades under året av ordföranden Mona Saint Cyr i Finland, Ingvar Johnsson i Danmark, och Harald Bergström i Norge.

 

Europeisk kontakt

I anledning av vårt observatörsskap i den europeiska veteranorganisationen FP-AP gästades vi också vid årsmötet av  dess nyvalde ordförande Camille Dimmer, Luxemburg.

 

Vår ordförande deltog under året i dels ett styrelsesammanträde i Bryssel och dels ett symposium i Athén , som antog en deklaration i demokratifrågor.

Se gärna deras uppdaterade hemsida www.fp-ap.org

 

Höstbrevet 2008

sändes ut i månadsskiftet november/december tillsammans med årsmötesprotokollet och litteraturlistan. Där medföljde också inbjudan till 2009 års studieresa, som går till Island.

 

Även hösten 2008 har föreningen fått postala försändelser i retur och utan uppgifter om nya adresser. Styrelsen vill därför understryka vikten av att medlemmarna försöker komma ihåg att uppdatera sina adress-, telefon- och mailuppgifter till  föreningen (via Christina Hjortsberg, Riksdagens förvaltningskontor.)

 

Hemsidan

Under hösten 2008 tog vi i bruk vår nyöppnade hemsida i samband med att höstbrevet skickades ut. Vi rekommenderar de medlemmar, som har möjlighet härtill, att besöka och följa hemsidan.

 

Vi lägger nu successivt ut aktuella uppgifter på denna. Medlemmarna är välkomna med synpunkter och tips. Alltjämt har vi en blygsam inriktning och avser att bygga vidare alltefter vunna erfarenheter.

 

Hemsidan återfinnes på www.riksdagensveteranforening.se

 

Litteratur

Litteraturlistan handlägges av Bertil Fiskesjö. Den förnyades under hösten 2008. Nästa uppdatering sker kommande höst.  Medlemmar, som har information att tillföra, uppmanas kontakta Bertil.

 

Cirka hälften av medlemmarna prenumererar på tidningen Riksdag och Departement.

 

Medlemsavgifter

Eftersom vi önskar ha en så uppdaterad medlemsförteckning som möjligt, har styrelsen

beslutat att medlemskapet ska anses förfallet, när årsavgiften efter en påminnelse ej har erlagts under pågående verksamhetsår/kalenderår. Inbetald medlemsavgift är förutsättning för kallelse till årsmöte, för reseersättning till årsmötet samt för deltagande i de årliga studieresorna.

 

Tack

Styrelsen uttalar ett varmt tack till främst talmannen och riksdagsförvaltningen, som möjliggör och stöttar vår verksamhet, men också till alla övriga, som på olika sätt berikar densamma.

 

 

Stockholm den 15 april 2009

 

 

Mona Saint Cyr                  Anita Gradin                      Ingegärd Oskarsson

 

 

Jan Jennehag                       Kerstin Ekman                    Harald Bergström

 

 

Elisabet Franzén

Tillbaks till Arkiv

Senast ändrad 2010-04-11