GÃ¥ tillbaka till Arkiv


Höstbrev 2008

En frikostig värme hade just tröttnat och öppnat för nordliga vindar, då omkring 250 medlemmar ur Veteranföreningen samlades i Riksdagen den 14 maj - en mycket god uppslutning. Av dessa valde ett så stort antal att deltaga i förmiddagens andakt, att andrakammarsalen fick ersätta andaktsrummet.

Årets gäster kom från Danmark( Jens K Hansen med hustru Dagmar), Finland (Markus Aaltonen), Norge (Aase Molökken), Åland (Ragnar Erlandsson) samt Luxemburg (presidenten i FP-AP Camille Dimmer). Luxemburg är ordförandeland i två år för den europeiska paraplyorganisation för parlamentens veteranföreningar, som heter "the European Association of former Members of Parliaments of the Member States of the Council of Europe or the European Union."

ÅRSMÖTET

inleddes med en välkomsthälsning av talmannen Per Westerberg, varpå förste vice talmannen Jan Björkman informerade om nyordningen och aktuella inslag i riksdagen.
   Inredningsarkitekt Anselm Eggert följde upp sin föreläsning från årsmötet 2006 om Riksdagens byggnader med att nu redovisa Riksdagens konst. Det blev en intressant, guidad tur med hjälp av bilder. Många av konstverken röjde mästare, som avled strax efter verkens fullbordan!
   Här passerade många minnesbilder från riksdagstiden revy, t ex Robert Lundbergs "Vid högvakten", som målades redan innan riksdagen beslöt att uppföra ett nytt riksdagshus på Helgeandsholmen. Olle Nymans skrotskulptur "Tupparna", en blandning av skulptur, collage och måleri, har heller ingen kunnat undgå att observera. Bror Marklunds bronsskulptur på Ledamotshusets gård "Mor och barn" avtäcktes 1956 och var det segrande förslaget i Statens Konstråds tävling några år tidigare. Idag kan allmänheten inte beundra konstverket p g a säkerhetsbestämmelserna.
   En del av de visade konstverken är inköpta, andra utgör gåvor och ytterligare andra är deponerade. Så t ex de fyra talmännen från Statens porträttsamling på Gripsholm, som målades 1811-1812 och som hängt i Riksdagshuset från begynnelsen 1905.

Förmiddagen inleddes med den andakt, som Riksdagens kristna grupp genom Annelie Enochson hade inbjudit till. I år talade domkyrkokomministern i St Clara församling Carl-Erik Sahlberg, som också är en av kaplanerna i den kristna gruppen. Han talade över ämnet "Det finns mer att få" via bibelstudier kring lärjungen Petrus och manade till att alltid tänka framåt.
   Riksdagskören under ledning av rdl Ulrika Carlsson inramade andakten med kända, nostalgiska sommarpsalmer, som erinrade om välkomna skolavslutningar.

Finans- och Skatteutskotten hade initierat egna sammankomster med f d och nuvarande ledamöter. Här gavs tillfälle till information, frågor, svar och hågkomster.
   Partikanslierna tog sedvanligt emot sina respektive veteraner och bjöd på dialoger och viss spisning. De nordiska gästerna passar numera regelmässigt på att besöka sina vän-partier. 

NORDISK/EUROPEISK REPRESENTATION

Danmark höll sedvanligt sitt årsmöte på Folketinget i februari under ledning av sin ordförande Tove Lindbo Larsen, som också omvaldes på två år tillsammans med övriga i styrelsen. Vår representant där var Ingvar Johnsson. Övriga gäster var Boris Renlund, Finland, Arve Berg, Norge, samt Uwe Looft från Tyskland.
   Talmannen Thor Pedersen höll en personligt präglad information om Folketingets arbete i kåserande, underhållande form. Därefter talade nationalbanksdirektören Bodil Nyboe Andersson om Danmarks ekonomiska utveckling alltifrån de ekonomiska bekymren på 1970-talet till globaliseringsskedet. Ett intressant och uppskattat anförande, som också väckte en livlig diskussion. 
   Gästernas hälsningar tolkades av Arve Berg från Norge. Judisk museum, som nyligen öppnats och rymmer mycket materiel från tidig judisk invandring fram till våra dagar, utgjorde eftermiddagens besök. På kvällen intogs middagen på Copenhagen Plaza med sång och gästfrihet kring god mat och dryck och givetvis danskt gemyt.

*

Finlands veteraner samlades till årsmöte redan i maj i år - i ett strålande väder. Denna gång besöktes kulturstaden Mikkeli(S:t Michel) på tre timmars tågreseavstånd nordost ut från Helsingfors. Programmet startade i Kenkävero och fördelades på tre alternativa besök. Information gavs i aktuellt ämne - den finska kommunreformen (KSSR) - som börjat tillämpas med frivillig samverkan i vitala samhällstjänster (social- och hälsovård). Sedan splittrades deltagarna på dels en utställning (Ny design i finskt trä) och dels på besök i krigsårens högkvartersmuseum och signalcentral samt information om Finlands armé och arméstab idag. Årsmötet hölls i kammarmusiksalen i Mikaeli, där Cantus Michaeliskören underhöll. Föreningens i fjol nyvalda ordförande landshövdingen Pirjo Ala-Kapee bjöd sedan på middag på länsstyrelsen (hela landshövdingesystemet ska upphävas i slutet av detta år!). Övriga gäster var Aase Olesen och Birthe Hansen från Danmark samt Ragnar Udjus från Norge. Sverige företräddes av ordföranden Mona Saint Cyr, som också talade för övriga gäster.

*

Norge höll sitt årsmöte i Stortinget i april, följt av en utflykt till Solobservatoriet. Inför 60-talet veteraner avsade sig Arve Berg omval, varvid Marit Tingelstad nyvaldes för två år. Harald Bergström, som representerade oss, bevistade inledningsvis också Kristelig folkpartis gruppmöte och utskottsföredragningar om förhållandet kyrka-stat samt familjepolitiken.
   Han avlyssnade också stortingsprästen Per Arne Dahls 5-minutersandakt.
   "Norges rolle som fredsmegler" var rubriken på Stein Tönnessons - direktör för "Institutt for fredsforskning PRIO" - årsmötesföredrag, som gav många intressanta inblickar i det internationella fredsarbetet.
   Stortingspresidenten Torbjörn Jagland bjöd avslutningsvis på middag. Dagen därpå berättade Knut Jörgen Röed Ödegaard om Solobservatoriets ca 50-åriga verksamhet och värdefulla mätserier och hur Norge köpte anläggningen av USA för en krona(!). 
   Nordiska gäster var utöver Harald, som framförde gästernas tack, Anna-Lisa Hyvinnen, Finland, samt Aase Olesen och Birthe Hansen, Danmark.

*

Vår nyvunna observatörsroll i europeiska FP-AP (se inledningen) har för ordföranden inneburit ett besök i Bryssel på styrelsesammanträde och ett i Athén på symposium.
   Ukraina har redan uppnått medlemskap, medan Storbritannien är på väg in. Frågor, som diskuterats är medlemsutvecklingen, folkomröstningen på Irland, NGO-status samt utformandet av den egna hemsidan. Denna kan våra medlemmar framöver söka på www.fp-ap.orgoch där då bl a ta del av den diskussion, som fördes om demokratifrågor och den Athén-deklaration, denna mynnade i. Sidan förnyas f n, varför den från och till kan vara bortkopplad. Efter nyåret ska den dock vara intakt.

VÅR HEMSIDA

som omnämndes på årsmötet är nu klar att läggas ut. Detta höstbrev kommer att återfinnas där men går också sedvanligt ut per post med respekt för de medlemmar, som inte hängett sig åt datoriseringen. Adressen är emellertid www.riksdagensveteranforening.se
   Som också meddelades kommer vår hemsida att starta enkelt/informativt och utvecklas successivt och erfarenhetsmässigt. Inför nästa års årsmöte kommer t ex information att läggas in på vår hemsida.

ÅRSMÖTET

är nu fastlagt till onsdagen den 6 maj 2009.

MEDLEMSAVGIFTEN

har blivit bortglömd av en del medlemmar. Påminnelse utgår i dagarna. En förutsättning för att resan till årsmötet ska ersättas av riksdagen är att denna avgift är erlagd. Upprepad "glömska" uppfattas efter en tid som uppsagt medlemskap och medlemmen stryks i registret.

MOTIONER

till årsmötet 2009 skall vara inkomna senast 6 april för att kunna behandlas av styrelsen. Vänta inte till sista dagen!

LITTERATUR

Litteraturlistan växer. Bifogas detta utskick. Bertil Fiskesjö ansvarar för den.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Stockholm i november 2008

Mona Saint Cyr
ordförande

Tillbaks till Arkiv

Senast ändrad 2009-02-25