GÃ¥ tillbaka till Arkiv


Rapport från årsmötet den 5 maj 2010

Riksdagens Veteranförenings årsmötesprogram följde traditionen med besök på respektive riksdagskanslier, föreläsning, årsmöte och buffé. Till traditionen hör också att Riksdagens Kristna grupp inbjuder veteranerna till andakt.

 

Körsång och andakt kl 1000

Riksdagens kristna grupp hade inbjudit årsmötesdeltagarna till andakt. Ett 50-tal veteraner deltog.

 

Kristna gruppens ordförande Annelie Enochson (KD) hälsade veteranerna välkomna.

 

Riksdagskören under ledning av Annica Qarlsson (C) sjöng fyra sånger – En vänlig grönskas rika dräkt (David af Wirsén / Waldemar Åhlén), Så skimrande var aldrig havet (Evert Taube), Gabriellas sång (Py Bäckman / Stefan Nilsson) och I denna ljuva sommratid (Anders Öhrwalls melodi).

 

Ingela Sjöblom Sternberg – legendarisk riksdagsinformatör och körsångare – påpekade att det i år är 30 år sedan riksdagskören startade. Initiativtagare och körens första dirigent var Stina Eliasson (C). Hon deltog i årsmötet och hyllades med applåder.

 

 dsc_0125_kr_400

 

 

Annelie Enochson hälsar välkommen. Riksdagskören. Ledaren Annica Qarlson till vänster.

 

 

Carl-Erik Sahlberg – komminister i Stockholms domkyrkoförsamling och verksam i S:ta Clara kyrka samt kaplan i Riksdagens kristna grupp – var andaktens predikant.

Han talade ”om en politiker” och avslöjade till slut att det gällde engelsmannen William Wilberforce (1759-1833). Denne skrev bland annat en bok om ”praktisk kristendom”. Wilberforce blev 1780 som 21-åring engelsk parlamentsledamot. Hans mest betydande gärning gällde arbete för att avskaffa slaveriet. Ett år efter hans död beslutade engelska parlamentet avskaffa slaveriet.

Carl-Erik Sahlbergs maning med hänvisning till William Wilberforces liv var: Ge inte upp!

dsc_0128_sahlberg_400

Carl-Erik Sahlberg

 

 

 

Partikanslierna kl 1100-1245

Enligt traditionen inbjöd riksdagspartierna sina veteraner till måltid och kontakt med nuvarande politiker. Det är en av de mest uppskattade punkterna på veteranårsmötets program. 221 medlemmar i Riksdagens Veteranförening var anmälda till årsmötesevenemangen.

 

 

 

Talmannen kl 1300

Talman Per Westerberg (M) inledde (förstås) med att hälsa veteranerna välkomna till deras gamla arbetsplats. Hans beskrivning av olika scenarier inför hösten visar hur svårt det är att planera de ändringar i organisation och lokaler som kan bli följden av riksdagsvalet den 19 september 2010. Blir det regeringsskifte? Kommer ett nytt parti in i riksdagen – eventuellt som vågmästare?

 

- En omfattande planering krävs. Ett 70-tal ledamöter lämnar kammaren ”så att säga frivilligt”.

- Över halva kammaren sitter sin första mandatperiod.

- Talet om att riksdagen är förgubbad stämmer inte. Tvärtom finns viss oro åt andra hållet…

- Renovering av ledamotsbostäder måste ske – samtidigt som de är bebodda.

- Säkerhetsentréer ska byggas. Kostnad: 15 milj kr/styck.

- Nya reparationer behövs i fastigheten som togs i bruk 1983. T.ex. behövs stambyte i vissa delar.

- Reformen med politiska sekreterare innebär en stor och komplex organisation. Tillgängliga arbetsrum är 660.

- Det finns 349 ”egenföretagare” med mycket bestämda åsikter.

- Sju andra juridiska personer – partikanslierna – finns i huset. De har 600 tjänstemän.

- Ca 1.500 personer arbetar i riksdagens hus.

- Riksdagens revisorer och Riksdagens ombudsmän har också kanslier för vilkas resursförsörjning riksdagen ansvarar.

- Fler och fler delar av riksdagsorganisationen flyttas utanför huset.

- De sociala medierna får allt större betydelse. Det krävs en ökad medvetenhet i användningen av dem. Vad som sägs i riksdagens kammare kan snabbt få betydelse för hotbilden för enskilda ledamöter.

- Man måste vara med på facebook mm.

 

Det är problem med twittrande från utskott, där diskussionen inte är offentlig. Från kammaren är det OK. Där är allt redan offentligt…

 

EU-nämnden träder mer och mer i bakgrunden. I stället sker direktkontakt mellan fackutskott och statsråd.

 

Riksdagen för en omfattande dialog med olika etniska och religiösa grupper. Det gäller t.ex. inför den traditionella gudstjänsten i Storkyrkan i anslutning till Riksdagens öppnande.

 

Ledamöters utlandsresor har numera formen av tjänsteresor och inte som tidigare studieresor. Talmannen nämnde exempel på olämpliga formuleringar i ledamöters planering av studieresor de senaste åren. En ledamot ville studera hur det är att bo på en ö – och valde att studera Färöarna. En annan ville studera turism – och valde Walt Disney world i Florida USA… Det var olycksfall i arbetet och inte typiskt för ledamöternas planering. Det lär ha tagit journalist från tidningen EXPRESSEN 10 dagar att hitta de meningarna…

 

Talmannen berättade också om ett europeiskt talmansmöte som inom kort ska hållas i Sveriges Riksdag. 39 talmän från 27 länder är anmälda.

 

Riksdagsdirektör Anders Forsberg går i pension i höst. Talmannen berättar att det för första gången sker en professionell tillsättning av riksdagssekreterare/-riksdagsdirektör med öppen annonsering. Talmannen anser att det finns några synnerligen kompetenta kandidater utanför riksdagen.

dsc_0132_talmannen_400

Talman Per Westerberg

 

 

 

Christer Fuglesang kl 1330

Vår världsberömde astronaut Christer Fuglesang inledde med att berätta att han sedan fem dagar arbetar i Holland inom den europeiska rymdorganisationen ESA (The European Space Agency).

 

Christer Fuglesang berättade om livet i rymdkapsel och i rymdstation, och han blandade teknisk information med personliga synpunkter.

 

Vi fick veta att motorerna som sänder rymdkapseln ut i rymden ger 150 miljoner hästkrafter…

Tusentals människor jobbar ”på marken” med rymdprojekten. Det vill Christer Fuglesang gärna betona eftersom det annars mest är besättningarna som uppmärksammas.

 

Fuglesang visade ett stort antal bilder och filmer från sitt arbete. Några av de bilderna presenteras här nedan.

 

Den första komponenten till rymdstationen byggdes 1998. Nu är rymdstationen 80 m lång, 108 m bred och dess massa uppgår till 400 ton. Den är nu nästan färdigbyggd.

 

Besättningen består av sex personer – alla med sin vetenskapliga specialitet.

 

Christer Fuglesang nämnde som exempel på sådant som studeras i rymden och som sedan kan påverka åtgärder på jorden: Hur växer växter i tyngdlöst tillstånd?

 

Inga konflikter förekommer i rymdstationen.

- Man skulle önska att samma anda skulle råda på jorden!

 

 

 

 

dsc_0156_fuglesang_2_400 

Christer Fuglesang

 

dsc_0144_fuglesang_o_viktoria_400

Samtal från rymden till kronprinsessan Victoria

 dsc_0146_fyglesang_i_rymden_1_400

Christer Fuglesang i arbete utanför rymdstationen

 

 

 dsc_0149_fuglesang_3_400

Christer Fuglesang demonstrerar utrustningen i rymdstationen

 

 

Veteranföreningens årsmöte

Årsmötet öppnades av ordföranden Mona Saint Cyr (M) som också höll parentation.

dsc_0136_ordf_400

Mona Saint Cyr - Riksdagens Veteranförenings ordförande

 

Förhandlingarna leddes av f vice talmannen Bertil Fiskesjö (C). Föreningens sekreterare Britt-Marie Danestig (V) valdes att föra årsmötets protokoll.

dsc_0175_presidium_1_400

Mona Saint Cyr, Bertil Fiskesjö och Britt-Marie Danestig

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009 lades till handlingarna.

Revisorernas förslag om ansvarsfrihet för styrelsen fastställdes.

 

Årsmötet beslutade revidera stadgarnas § 4 till följande lydelse: Medlem, som icke erlagt årsavgift under pågående verksamhetsår, anses ha utträtt ur föreningen.

 

Styrelsen består efter årsmötet 2010 av

Mona Saint Cyr (M) ordförande

Ingegärd Oskarsson (C) kassör

Anita Gradin (S) vice ordförande

Britt-Marie Danestig (V) sekreterare

Carl-Johan Wilson (FP)

Harald Bergström (KD)

Barbro Feltzing (MP)

 

Ersättare:

Kjell Nordström (S)

Rune Rydén (M)

Bertil Fiskesjö (C)

Kerstin Heinemann (FP)

Jan Jennehag (V)

 

Till revisorer valdes:

Anita Johansson (S)

Ove Eriksson (M)

 

Ersättare för revisorerna:

Barbro Sandberg (FP)

Birgitta Carlsson (C)

 

Styrelseledamöterna Kerstin Ekman (FP) och Elisabet Franzén (MP) hade avsagt sig återval till styrelsen. De avtackades av ordföranden och fick Veteranföreningens minnesgåva.

dsc_0185_ekman_franzen_2_400

Kerstin Ekman och Elisabet Franzén avtackas 

 

Till valberedning valdes:

Birgitta Johansson (S) sammankallande

Gullan Lindblad (M)

Birgitta Carlsson (C)

Charlotte Branting (FP)

Harry Staaf (KD)

Lennart Beijer (V)

Kerstin Maria Aronsson (MP)

 

 

dsc_0181_birgitta_j_valber_400 

Valberedningens sammankallande Birgitta Johansson

 

Mötesordföranden Bertil Fiskesjö tackade föreningens ordförande Mona Saint Cyr för hennes arbete.

 

Mona Saint Cyr tackade mötesordföranden Bertil Fiskesjö, Riksdagsförvaltningens representant vid årsmötet Ingrid Olofsson samt Talmannen.

 

 

Elisabet Franzén och Kerstin Ekman (bilden nedan) informerade om veteranföreningens första lokala endagsarrangemang - besök på Volvo museum i Göteborg den 4 juni 2010.

dsc_0177_400

 

 

Rune Rydén (bilden nedan) informerade om veteranföreningens kommande resa till Ukraina. (Se särskild information på sidan Medlemsinformation)

dsc_0179_rune_ryden_400

 

 

 

Årsmötesdagen avslutades med Talmannens buffé i sammanbindningsbanan.

 

 

 

Bilder från årsmötet

 

dsc_0170_400

 

dsc_0172_400

 

dsc_0171_400_01

 

dsc_0173_400 

 

Text och bilder: Carl-Johan Wilson

Tillbaks till Arkiv

Senast ändrad 2021-03-11