Gå tillbaka till Arkiv


Veterandagen 2015

Veterandagen med årsmöte för Riksdagens Veteranförening firades den 6 maj 2015. Cirka 270 veteraner hade anmält sig, och det blev en omväxlande dag med många kramar över partigränserna och informativa möten i partigrupper och utskott.

 

Morgonandakt

Enligt traditionen inbjöd Riksdagens Kristna Grupp till morgonandakt i Riksdagens andaktsrum. Ett 30-tal veteraner deltog i andakten och fick lyssna till sång och gitarrspel av Bengt Johansson och till betraktelse av en av gruppens kaplaner Niklas Piensoho, pastor i Filadelfiakyrkan, Stockholm.

 dsc_0003_andakt_400

 

dsc_0004_andakt_400

 

dsc_0005_andakt_400

 

dsc_0002_bengt_johansson_400

 

dsc_0006_pastor_400

 

Årsmöte

dsc_0007_blickfng_400

 

dsc_0012_ordf_400

 

Veteranföreningens ordförande Kjell Nordström (S) presenterade årsberättelsen för 2014. Han nämnde bland annat att Riksdagsbiblioteket övertar ansvaret för att det finns en aktuell litteraturlista för memoarer och biografier av och om svenska politiker. Därmed garanteras att det arbete som under många år gjordes av förre vice talmannen Bertil Fiskesjö (C) får en fortsättning.

 

Ur årsberättelsen: Vid årsmötet den 2 april 2014 rapporterade ordföranden att talmannen tillsatt och genomfört en utredning som skulle innebära att riksdagen skall ansvara för Veterandagen. Det skulle innebära att föreningens syfte och verksamhet inte längre är meningsfull.

 

Som ordföranden då rapporterade till årsmötet avsåg styrelsen att avvakta valet 2014 och se vem som då blir talman.

 

Direkt efter valet 2014 kontaktade styrelsen den nyvalde talmannen Urban Ahlin (S) för att få diskutera hur relationerna ska vara mellan föreningen och riksdagen.

 

Den nye talmannen hade läst utredningen och han meddelade att detta förslag inte kommer att genomföras. Han vill att vi ska ha de relationer som gällt under alla år som föreningen verkat.

 

Det gångna året har varit väldigt speciellt. Eftersom föreningens framtid varit oklar har styrelsens arbete påverkats. De klara besked vi nu fått från talmannen kommer att underlätta styrelsens arbete.

 

Veteranföreningens ordförande Kjell Nordström kostaterade slutligen att relationerna mellan talman, talmanskansli, riksdagsförvaltning och veteranföreningens styrelse åter är goda…

 

dsc_0015_ordf_3_400_01

 

Årsmötet leddes av förre förste vice talmannen Jan Björkman (S) med Britt-Marie Danestig (V) som sekreterare.

 

dsc_0017_presidium_400

 

Redovisning av ekonomi och revision gjordes snabbt och utan frågor från auditoriet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Val förrättades. Resultatet visas under flik ”Styrelse” på denna hemsida.

 

dsc_0026_kassr_400

Marie Engström Rosengren - veteranföreningens kassör - informerar om föreningens ekonomi. 

 

dsc_0032_revisor_400

Berit Oscarsson - en av veteranföreningens revisorer - presenterar revisionsberättelsen och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

 

dsc_0016_valberedning_400

Inger Koch - sammankallande i valberedningen. Resultat av valen framgår av fliken Styrelsen.

 

Årsmötet gästades av 10 representanter för veteranföreningar i övriga nordiska länders parlament. Torsten Rudhagen (Arbeiderpartiet) från Norge representerade alla gäster och tackade för gästfriheten.

 

dsc_0013_torsten_rudhagen_norge_400

Torsten Rudhagen, Stortingets veteranförening, Norge, representerade gästerna från de nordiska ländernas parlamentsveteraner.

 

 dsc_0019_ad_400

 

 dsc_0019_bc_400

 

 dsc_0020_nytt_400

 

dsc_0021_ac_400

 

dsc_0021_bcd_400

 

dsc_0022_bc_400

 

 

Partigrupperna

Riksdagspartierna inbjöd sina veteraner till måltid och informationsutbyte. Det är en viktig och uppskattad del i veterandagen. 

Föreläsning

 

Veterandagens gästföreläsare var journalisten och författaren Per T Ohlsson – Senior Columnist i Sydsvenskan. Temat för föreläsningen var ”Svensk politik – tråkig och därför så spännande”.

 

dsc_0035_per_t_400

 

dsc_0037_per_t_400

 

dsc_0040_per_t_400

 

dsc_0041_per_t_400

 

 dsc_0043_per_t_ohlsson_400

Per T Ohlsson avtackas av veteranföreningens vice ordförande Rune Rydén (M)

Utskotten

Utskotten inbjöd veteranerna att träffa kanslierna och några av de nuvarande ledamöterna. För veteranerna var det säkert minnesrikt att ta plats i sitt gamla utskott, där så mycket av riksdagsarbetet skedde.

 

Talmannen

dsc_0054_urban_ahlin_400

Riksdagens nyvalde talman Urban Ahlin (S) hälsade riksdagsveteranerna med ett tal som mer var ett personligt tilltal än ett högtidligt inlägg från den främste valde företrädaren för Sveriges folk.

 

Han inledde med att hänvisa till att han i sitt tidigare riksdagsuppdrag hade erfarenheter från Utrikesutskottet där man ständigt förhandlade och samarbetade över partigränserna. Han trodde att den erfarenheten var en av orsakerna till att han fick erbjudande om att bil talman.

 

Urban Ahlin brukar ofta få frågor om hur han orkar sitta och lyssna på alla tal i kammaren. Då svarar han att man orkar just om man verkligen lyssnar. Liksom talmän före honom konstaterade han också att man kan lära sig mycket genom det lyssnandet.

Det ceremoniella i talmansuppdraget är faktiskt det jobbigaste, konstaterade han. Summan av de nya erfarenheterna är att han är tacksam för det förtroende som visats honom.

 

Talmannen nämnde om 2014 som ett supervalår med val till EU-parlament, Riksdag, Landsting/region och kommun. Han nämnde också om problemen med regeringsbildningen och att statsministern hotade med extraval.

”Jag trodde att jag skulle bli den under kortast tid tjänstgörande talmannen…”

 

Urban Ahlin nämnde också om den s k decemberöverenskommelsen, som han uppfattar vittnar om goda möjligheter till samarbete.

”Många i världen är nog avundsjuka för att partierna i Sveriges Riksdag kan sätta sig i förhandlingar och komma överens om sådant som decemberöverenskommelsen” sade han.

 

Riksdagen består nu av 152 kvinnor och 197 män. Den äldste ledamoten är född 1933, den yngste 1993. 101 ledamöter gör sitt första riksmöte.

 

Talmannen informerade också om vissa nya inslag i riksdagsordningen. Det tidigare så kallade uppresningsförfarandet - som inför voteringar var avsedda att från respektive utskottsrepresentanter signalera till partiernas ledamöter hur man ska rösta - har tagits bort. Nu går man till rösträkning direkt.

 

Riksdagen ska också pröva hur man kan utveckla kammardebatter, frågestunder mm. ”Hur ska vi bäst få fram vad ledamöterna tycker?”

 

Frågestunderna lockar för få deltagare. Ledamöterna vet att man hinner ungefär 16 frågor under frågestunden. Möjligheten att fråga ska fördelas mellan partierna. Man kan förstå att det inte lockar så många ledamöter till kammaren.

 

Talmannen tycker att interpellationsdebatter bör förändras. Statsråden får ägna alltför stor del av sin arbetstid åt dessa. ”Interpellationsdebatter håller statsråden borta från sitt egentliga jobb…” Kan vi göra de debatterna bättre?

 

Talmannen nämnde också om försök att göra särskilda debatter alltmer aktuella, om arbetet med att intressera ungdomar för politik och om uppdatering av riksdagens hemsida.

 

dsc_0058_ordf_och_talman_400

Riksdagens Veteranförenings ordförande Kjell Nordström och Riksdagens talman Urban Ahlin.

 

Urban Ahlin uttrycker glädje över samarbetet med Riksdagens Veteranförening och han markerar att det är veteranföreningens ansvar att organisera veterandagarna. Vi fick veta att nästa veterandag blir onsdagen den 11 maj 2016.

 

Talmannen inbjöd till traditionell buffé i sammanbindningsbanan.

 

Rapport i text och bild: Carl-Johan Wilson

 

 

Tillbaks till Arkiv

Senast ändrad 2015-05-11